Esav Hukuk

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İCRA VE İFLAS HUKUKU :

Alacağın tahsili amaçlı icra takipleri, iflas masasına kayıt, borçluya ait menkul, gayrimenkul ve 3. Kişilerdeki hak ve alacakların tespiti için düzenli ve kapsamlı araştırma, haciz işlemleri, alacaklı ve borçlu arasında sulh anlaşmalarının sağlanmasını en kısa sürede çözüme kavuşturmayı amaçlayan Esav, aynı zamanda, iflas erteleme, tasarrufun iptali, haczedilmezlik şikayeti, menfi tespit, itirazın iptali, istihkak, ihalenin feshi ve diğer birçok uyuşmazlık için hem icra mahkemelerinde hem de genel mahkemelerde dava takibi yapmaktadır.

DANIŞMANLIK Al