Esav Hukuk

KVKK

KVKK DANIŞMANLIĞI:

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı Nedir?

Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınmak suretiyle hazırlanan Kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kişinin mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin sağlanması da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Kanunla, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Örneğin, kişisel verilerin sadece bir hard diskte, CD’de, sunucuda depolanması, anılan verilerle başkaca hiçbir işlem yapılmasa da bir veri işleme faaliyetidir.

Dolayısıyla veri işleme kapsamına giren eylemler sınırlı sayıda olmayıp, kişisel verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türlerini ifade etmektedir.

Günümüz dünyasında teknolojinin inanılmaz hızlı bir şekilde gelişmesiyle kişisel bilgilerin korunması daha da önem arz etmekte olup bu konuda hem bireysel hem de kurumsal düzeyde verilerin korunmasında hukuki danışmanlık uzmanlık gerekmektedir. Büromuz bünyesinde uzmanlık alanı kişisel verileri korunması hukuku olan avukatlarımızca etkili ve güvenilir hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. Bu kapsamda sunduğumuz başlıca hukuki hizmetler:

 • İşletmenizi mevcut durumu itibariyle KVKK'na uyumluluk açısından inceliyoruz.
 • İşletmenizin KVKK’na uyumlu hale gelmesi için alınması gereken adımlar atılarak uyum süreci sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri işleme envanterini hazırlıyoruz.
 • Envanter ile uyumlu aydınlatma metinleri, rıza metinleri gibi belgeleri ve KVKK kapsamında incelenerek gerekli senkronizasyonu sağlıyoruz.
 • Bu belgelerin internet sitesi ve sair mecralarda ne şekilde kullanılacağı konusunda destek veriyoruz.
 • VERBİS kaydının tamamlanmasını sağlıyoruz.
 • İşlenen kişisel verilere görevini ifa etmek maksadıyla erişen personele farkındalık eğitimlerinin yapılması
 • Şirket içi yönergelerin ve bildirimlerin düzenlenmesi
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirket politika ve prosedürlerin belirlenmesi kapsamında ;
 • Kişisel Verilerin Silinmesi , Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında İç Yönerge’ nin Hazırlanması
 • Gizlilik Politikası, Veri Saklama Politikası, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Hazırlanması
 • Aydınlatma metinlerinin Hazırlanması
 • KVK Taahhütnamelerin Hazırlanması
 • Gizlilik Sözleşmelerinin Düzenlenmesi
 • Tüm bu işlemler yanında ihtiyaç duyulması halinde, düzenli hukuki danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyoruz.